notice of death - Cllr Lekwape

 • notice of death - Cllr Lekwape

  Mmasepala wa Selegae wa Ramotshere Moiloa o le latolela ka kutlobotlhoko e e
  tseneletseng ka ga loso lwa Molekgotla; Cllr Kgosietsile Paul Lekwape yo o neng
  a eteletse pele ward 6 (Gopane). O tlhokafetse kgwedi ya Lwetse e tlhola malatsi
  a le robedi (08/09/2023) bosigo morago ga bolwetse jo bokhutswane.
  Molekgotla Kgosietsile Paul Lekwape o dirile tiro ya gagwe ka manontlhotlho le
  botswapelo go direla morafe wa motse wa Gopane mo mmasepaleng wa selegae
  wa Ramotshere Moiloa.

  A mowa wa gagwe o robale ka kagiso

  11/09/2023 - 22/09/2023
  Death